Enkätsvar från Kristdemokraterna

06-08-21 

Vad vill ni göra för att motverka korruptionen mellan läkemedelsindustrin och läkarkåren?

SVAR: Korruption ska, om den förekommer, motverkas ansvariga myndigheter. Även landstingen och regionerna har ett ansvar i detta avseende.

Hur vill ni förhindra att medicinskt sakkunniga, som fattar beslut om behandlingsmetoder och läkemedel till patienter, har dolda ekonomiska bindningar till läkemedelsindustrin?

SVAR: Det är framförallt en fråga för vårdhuvudmännen som anställer medicinskt sakkunniga att kontrollera eventuella bindningar.

Livsmedelsverket har fått hård kritik för att inte ta hälsoriskerna med transfetter på allvar. Kritiken har riktat in sig på att Livsmedelsverket verkar stötta industrins särintressen hellre än att se till konsumenternas bästa. En orsak kan vara att Livsmedelsverket sorterar under Jordbruksdepartementet i stället för Socialdepartementet, som har det övergripande ansvaret för folkhälsan. (Ett avskräckande exempel på hur fel det går om man blandar ihop skyddet för befolkningens hälsa med ekonomiska särintressen är hur galna kosjukan hanterades i England på 1990-talet. Den centrala veterinärmyndigheten låg då under jordbruksmyndigheten. När skandalen blev ett faktum i mitten på 90-talet flyttades ansvaret till ett annat departement.) Vill ni flytta Livsmedelsverket till Socialdepartmentet?

SVAR: Nej.

Hur ställer ni er till "Botavdrag”, det vill säga att konsumenten själv får välja förebyggande och alternativmedicinska behandlingar, med avdrag (mot uppvisade kvitton) på skatten? Detta med tanke på det växande intresset för alternativ hälsovård.

SVAR: Kristdemokraterna har inte tagit ställning till förslaget, men det är intressant och behövert analyseras vidare (enskilda riksdagskandidater driver ett förslag om botavdrag).

Vad gör ni för att få bort moms på alternativmedicinsk behandling? Det är diskriminerande och orättvist mot konsumenten. Man betalar inte moms när man besöker läkare.

SVAR: Vi har inget förslag om borttagen moms på alternativmedicinsk behandling.

Vad gör ni för att svenska folket ska vara friska? Hur mycket satsar ni på förebyggande vård och alternativ medicin?


SVAR: Folkhälsopolitikens tvärsektoriella karaktär innebär att kristdemokratiska förslag inom flera politikområden har med folkhälsa att göra. Kristdemokratisk folkhälsopolitik finns i kring t.ex. hälso- och sjukvårdspolitik, livsmedelspolitik äldrepolitik, familjepolitik, jämställdhetspolitik, ekonomisk trygghet för äldre och handikappade och arbetsmarknadspolitik. Mer specifikt satsar vi bland annat 80 miljoner kronor på en förbättrat folkhälsoarbete i sjukvården som når alla medborgare.

Var gör ni för att vända den onda trenden med ohälsa, fetma och diabetes hos barn? Jobbar ni för att få bort läsk och snask i skolorna?

SVAR: Ja. Läsk- och godisautomater bör inte få finnas i skolorna. Övervikt och fetma är ett allvarligt folkhälsoproblem som nu ökar snabbt. Fetma drabbar i dag drygt tio procent av vuxna män och kvinnor i Sverige och omkring 20 procent av barn och ungdomar är överviktiga. Oron över vart denna utveckling leder är stor.

I debatten ropas efter effektiva och gärna radikala åtgärder. Debatten präglas delvis av självutnämnda experter som saknar kunskap och levererar hemsnickrade hälsotips. Feta och överviktiga människor bemöts ofta inte med den hänsyn och respekt som vi visar normalviktiga personer. Det är viktigt att understryka att problemet inte bara handlar om vår personliga livsföring. Det är extremt komplexa samband - av bland annat genetisk, psykologisk och social natur - som ligger bakom förekomsten av fetma och som gör den så svårbehandlad.

Kostvanor och hälsa har blivit favoritämnen i massmedia. En mängd olika kostråd och bantningskurer sprids och har fått stort genomslag. De olika metoderna drar inte ens åt samma riktning och förvirringen för medborgarna har därigenom ökat. Utvecklingen karaktäriseras också av en i stora stycken osund kroppsfixering och ett smalhetsideal som brukar ses som en bidragande orsak till ätstörningar.

Alltför ofta saknas konkreta förslag för att effektivisera det förebyggande arbete och vården av personer som lider av fetma. Sanningen är att det krävs ett batteri av åtgärder inom ett flertal politikområden. Det behövs en hälso- och sjukvård som kan förebygga ohälsa och effektivt bota sjukdom. Det krävs en skola och skolhälsovård som uppmärksammar och tar tag i barns ohälsosamma motions- och kostvanor. Det är nödvändigt med en korrekt och saklig hälsoinformation som når alla medborgare. I all samhällsplanering måste det finnas ett folkhälsoperspektiv. Livsmedelspolitiken behöver förändras så att produktion av nyttiga och billiga livsmedel underlättas osv..

Henrik Kjellberg /politiskt sakkunnig 
Riksdagskansliet - Kristdemokraterna
tel. 08-786 66 39